M.A.E.S. Course - Poznań 2023 M.A.E.S. Course - Poznań 2023

Zobacz po polsku poniżej (przez Google Translate )

The 4th full M.A.E.S. Therapy Foundation Course in Poland was fully booked and very successful.

We believe there is strong demand in Poland for Therapists to learn about MAES Therapy, for this to become an annual event.

Participants have come away from this pioneering course with new knowledge, new ways to analyse and new clinical skills for treating children with Cerebral Palsy and similar neurodevelopmental conditions. They now know how to provide more specific individualised treatment for each child, and also how to engage parents with this during day to day living.

MAES Therapy is a pioneering evidence-based approach, underpinned by practice evidence, patient evidence and contextual evidence from 30 years’ expert clinical and teaching experience world-wide and focusing on excellent treatment skills.

Course Leader:  Jean-Pierre Maes MCSP

Assisted by:   Joanna Brudlo-Semeniuk and Piotr Szymkowiak,
MAES Trained Paediatric Neurodevelopmental Physiotherapists.

The participants have developed a great attitude and approach through learning and practicing closely together during the 4 weeks, which was organised in 2 separate parts of 2 weeks each.

Part 1:    13 – 24 March 2023     Online – live and interactive via Zoom
Part 2:    11 – 21  April  2023      Face-to-Face

The course was held in historic Poznań, in western Poland.

Next Course:

M.A.E.S. Therapy Course   –  Poznań, Poland  2024

‘Movement Analysis & Education Strategies for the Treatment of Children with Cerebral Palsy and similar neuro-developmental conditions’

Part 1:    4 – 15 March 2024     Online – live and interactive via Zoom

Part 2:    8 – 19 April  2024      Face-to-Face

https://www.maestherapy.com/next-maes-therapy-courses/

For more information contact:

Jonathan Salsbury MIoD
MAES Therapy International
E:   jsalsbury@maestherapy.com

OR

Joanna Brudlo-Semeniuk, Neurodevelopmental Physiotherapist  (Polish speaking)
MAES Therapy London
E: joanna.brudlo-semeniuk@maestherapy.com

Czwarty pełny M.A.E.S. Kurs Therapy Foundation w Polsce był w pełni zarezerwowany i bardzo udany.
Wierzymy, że w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na terapeutów, którzy chcą uczyć się Terapii MAES, aby stało się to corocznym wydarzeniem.

Uczestnicy wyszli z tego pionierskiego kursu z nową wiedzą, nowymi sposobami analizowania i nowymi umiejętnościami klinicznymi w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i podobnymi schorzeniami neurorozwojowymi.
Wiedzą teraz, jak zapewnić bardziej szczegółowe, zindywidualizowane leczenie każdego dziecka, a także jak zaangażować w to rodziców w codziennym życiu.

Terapia MAES to pionierskie podejście oparte na dowodach, poparte dowodami praktycznymi, dowodami pacjentów i dowodami kontekstowymi z 30-letniego doświadczenia klinicznego i dydaktycznego ekspertów na całym świecie i skupiające się na doskonałych umiejętnościach terapeutycznych.

Kierownik kursu:  Jean-Pierre Maes MCSP

Asystowali:    Joanna Brudło-Semeniuk i Piotr Szymkowiak,
MAES przeszkoleni pediatryczni fizjoterapeuci neurorozwojowi.

Uczestnicy wypracowali świetne nastawienie i podejście poprzez wspólną naukę i praktykę w ciągu 4 tygodni, które zostały zorganizowane w 2 oddzielnych częściach po 2 tygodnie każda.

Część 1: 13 – 24 marca 2023 r. Online – na żywo i interaktywnie przez Zoom
Część 2: 11 – 21 kwietnia 2023 r. Twarzą w twarz

Kurs odbył się w historycznym Poznaniu, w zachodniej Polsce.

Następny kurs:

MAES Kurs Terapii – Poznań 2024

„Analiza ruchu i strategie edukacyjne w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i podobnymi zaburzeniami neurorozwojowymi”

Część 1: 4 – 15 marca 2024 Online – na żywo i interaktywnie przez Zoom
Część 2: 8 – 19 kwietnia 2024 r. Twarzą w twarz

 

Po więcej informacji skontaktuj się:

Jonathan Salsbury MIoD Terapia MAES International
E: jsalsbury@maestherapy.com

LUB

Joanna Brudło-Semeniuk, Fizjoterapeuta Neurorozwojowy (język polski)
Terapia MAES Londyn
E: joanna.brudlo-semeniuk@maestherapy.com

 

 

#cerebralpalsy
#neurodevelopmentaldisorders
#preterm
#developmental delay
#prematurity
#neurodevelopmental
#spasticity
#hie
#periventricularleukomalacia
#movementdisorder
#earlyintervention