MAES Therapy – Warsztaty wprowadzające,  Poznań

Course Title:

Better understanding of children with cerebral palsy and similar neuro-developmental disorders.”

“Lepsze zrozumienie dzieci w porażeniem mózgowym i podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi.”

A great course – thought provoking, stimulating and a challenge to established ideas about how best to treat children with Cerebral Palsy.

Świetny kurs – prowokujący myśli, stymulujący i stanowiący wyzwanie dla ustalonych pomysłów na temat najlepszego leczenia dzieci z porażeniem mózgowym.

Dzięki ? do Tłumacza Google  (Thanks? to Google Translate)

 

Most of the  25 Therapists who came, opened their thinking and gained new insights and knowledge about how to better understand and treat children with CP.

The full MAES Course would be required to gain further knowledge and clinical skills to be able to put this effective approach into practice.

We thank Łukasz Czubaszewsk, Physiotherapist, Masaż Tkanek Głębokich PL and Radosław Rutkowski and their colleagues for organising and hosting this 2-day Introduction Course so well.   Thank you!

We look forward to returning to Poland!

Większość z 25 terapeutów, którzy przybyli, otworzyło swoje myślenie i zdobyło nowe spostrzeżenia i wiedzę na temat lepszego zrozumienia i leczenia dzieci z CP.Pełny kurs MAES byłby wymagany w celu zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności klinicznych, aby móc zastosować to skuteczne podejście w praktyce. Dziękujemy Łukaszowi Czubaszewskiemu, Fizjoterapeutce i jego współpracownikom za tak dobre zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego kursu wprowadzającego. Dziękuję Ci!Czekamy na powrót do Polski!

 

Instruktor:

Jean-Pierre Maes  MCSP, Konsultant Neuro-Developmental Physiotherapist,

Dyrektor MAES Therapy International

Ekspert terapii dzieci z zaburzeniami neuro – rozwojowymi z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Od ponad 25 lat uczy na całym świecie prawidłowego zrozumienia problemów związanych z terapią

Data:       Sobota 28  i Niedziela 29 Kwitnia 2018      2-dniowy kurs

Venue:    Termy Maltańskie, Poznań

Poznań is a city on the Warta River in western Poland. It’s known for universities as well as its old town, with Renaissance-style buildings. Poznań is an important cultural and business centre.

Like us on Facebook:   https://www.facebook.com/MAESTherapyinternational/