1szy Kurs MAES w Polsce – wielki sukces!

We have completed our first full MAES Course in Poznań, in western Poland –  which was very successful.

Ukończyliśmy nasz pierwszy, pełny kurs MAES w Poznaniu, w zachodniej Polsce, z dużym sukcesem.

 

Participants have come away from this exciting course with new insights, knowledge and clinical skills for treating children with Cerebral Palsy and similar neurodevelopmental conditions and how to provide more specific individualised treatment for each child and also how to engage parents with this during day to day living.

Uczestnicy ukończyli ten ekscytujący kurs z nowym rozeznaniem, wiedzą oraz klinicznymi umiejętnościami do prowadzenia terapii dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i podobnymi zaburzeniami neuro-rozwojowymi oraz znalezienia sposobu na zapewnienie bardziej zindywidualizowanej terapii dla każdego dziecka, jak również, zaangażowania w tym rodziców w życiu codziennym.

 

The participants have developed a great attitude and approach through learning and practicing closely together during the 4 weeks, which was organised in 2 separate parts of 2 weeks each.

Part 1: 10 – 21 September 2018       Part 2: 15 – 26 October 2018

Uczestnicy rozwinęli wspaniałą postawę oraz podejście, poprzez wspólną pilną naukę i praktykę w czasie 4 tygodni, które zostały podzielone na 2 części, po 2 tygodnie każda.

Część 1: 10 – 21 Września 2018       Część 2: 15 – 26 Października 2018

Course Leader Jean-Pierre Maes MCSP was assisted by  Joanna Brudlo-Semeniuk, Paediatric Physiotherapist.

Prowadzącym kursu był Jean-Pierre Maes MCSP, asystentką- Joanna Brudło-Semeniuk, Fizjoterapeutka Dziecięca.

 

Our grateful thanks to the Local Course Organisers:  Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata  and  Masaż Tkanek Głębokich .PL

Chcieliśmy bardzo podziękować organizatorom kursu, którymi byli: Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata oraz Masaż Tkanek Głębokich.PL

 

Next Course – in 2019

Następny kurs- w 2019

For more information contact:

Więcej informacji:

Coordinator:

Łukasz Czubaszewski

Czubaszewski.awf@gmail.com

+48 695732305

OR

Jonathan Salsbury MIOD
MAES Therapy International
E:   jsalsbury@maestherapy.com